НовиниНовини Фондової біржі

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство “Українська міжбанківська валютна біржа”
2. Код за ЄДРПОУ
22877057
3. Місцезнаходження
04070 м. Київ вул. Межигірська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 461-54-30 (044) 461-54-28
5. Електронна поштова адреса
uice@uice.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
https://www.www.uicegroup.com/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Біржовою Радою ПрАТ “УМВБ” 10.10.2016 р.
У зв’яку із закінченням 10.10.2016 року строку повноважень Голови Правління ПрАТ “УМВБ” прийнято рішення про продовження строку повноважень посадової особи.
Посадова особа Гулей Анатолій Іванович (паспорт: серія МЕ номер 735658 виданий 23.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду Голова Правління на новий строк.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 11.10.2016 – 11.10.2019.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПрАТ “УМВБ”, професор Чеського банківського інституту «Висока школа», Голова правління ВАТ “Ощадбанк”.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління Гулей А.І.