Умови членства

Для набуття статусу члена Біржі необхідно:
Для набуття статусу члена Біржі подаються наступні документи:
 • заяву про прийняття у члени Біржі, складену за встановленою формою (Додаток 1 до Правил Біржі);
 • заповнену облікову картку члена Біржі (Додаток 2 до Правил Біржі);
 • засвідчену копію установчого документу Кандидата.
  У разі державної реєстрації установчих документів в електронній формі надати копію опису документів, що надаються для проведення реєстраційної дії з унікальним номером «Код»;
 • ксерокопія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань;
 • ксерокопії банківської ліцензії, дозволу та додатку до дозволу, виданих Національним банком України (для банків);
 • ксерокопія ліцензії Державної або Національної комісією з цінних паперів та фондового ринку на провадження кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, яка отримана до 27.06.2015 року включно, або ксерокопія рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами, яке отримано після 27.06 2015 року;
 • ксерокопію Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів;
 • ксерокопії щоквартального балансу та звіту про прибутки та збитки кандидата на останню звітну дату;
 • підписаний кандидатом Договір про брокерське місце (у 2 примірниках).
Для акредитації уповноваженого представника подаються наступні документи (на кожного претендента):
*Фізичні особи, яких кандидат акредитує на Біржі у якості уповноважених представників, повинні відповідати наступним вимогам:
– наявність чинного сертифікату НКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами;
– фізична особа повинна бути штатним працівником кандидата або працювати за сумісництвом, але не більше ніж у двох торговців цінними паперами одночасно;
– відсутність судимостей за злочини у сфері господарської діяльності та/або обмежень на провадження діяльності у фінансовій сфері.
Фізична особа, запропонована для акредитації на Біржі, може бути акредитована як уповноважена особа лише одного учасника біржових торгів.
Усі документи, що подаються кандидатом, повинні бути засвідчені печаткою Кандидата (за наявності) та підписом його керівника.
Усі документи, що подаються Кандидатом, повинні бути складені (завірені/засвідчені) не більше ніж за два місяці до дати, вказаній у заяві про прийняття у члени Біржі.
Члени Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, отримують допуск до біржових торгів з моменту внесення інформації про таких осіб до Переліку членів Біржі.