ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо питань проекту порядку денного

Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – ПрАТ «УМВБ»),

 призначених на 27 квітня 2018 року

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного Загальних зборів аукціонерів ПрАТ «УМВБ»:

  1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
  2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
  3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
  4. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік.
  5. Про затвердження звіту Біржової ради ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік.
  6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік.
  7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УМВБ» (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності) за 2017 рік.

 

Проекти рішень щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»:

Перше питання порядку денного: Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

1.1. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на Загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної комісії – Паращук Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії – Шапка Анатолій Іванович, Єгорушков Євген Адольфович.

 

Друге питання порядку денного: Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів Головою Загальних зборів акціонерів обрати Лунькову Вікторію Ігорівну та секретарем Загальних зборів акціонерів обрати Шапку Олександра Івановича.

 

Третє питання порядку денного: Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

3.1. Проводити розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

— доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

— виступи з питань порядку денного, в тому числі виступи з зауваженнями та відповідями  – до 5 хв.;

Питання та пропозиції ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подачі записок Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» із зазначенням найменування чи прізвища, ім’я, по батькові акціонера (його представника).

Провести Загальні збори акціонерів ПрАТ «УМВБ» без перерви.

 

Четверте питання порядку денного: Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово – господарської діяльності за 2017 рік, а також баланс ПрАТ «УМВБ» станом на 31.12.2017 р. з валютою балансу 114 744 676,06 гривень, власним капіталом ПрАТ «УМВБ» 100 710 450,33 гривень.

 

П’яте питання порядку денного: Про затвердження звіту Біржової ради ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Біржової Ради ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік.

 

Шосте питання порядку денного: Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік.

 

Сьоме питання порядку денного: Про затвердження річного звіту ПрАТ «УМВБ» (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності) за 2017 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «УМВБ». Збитки ПрАТ «УМВБ» від фінансово – господарської діяльності ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік у розмірі 600 340,17 гривень покрити за рахунок прибутків минулих періодів (Проект річної фінансової звітності ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік додається).