I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Українська міжбанківська валютна біржа”
  1. Код за ЄДРПОУ: 22877057
  1. 3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ Межигірська, 1
  1. Міжміський код, телефон та факс: (044) 461-54-30 (044) 461-54-28
  1. Електронна поштова адреса: uice@uice.com.ua
  1. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.uice.com.ua
  1. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято Біржовою радою 20.01.2015 р.

Посадова особа Шапка Анатолій Іванович (паспорт: серія ТТ номер 269092 виданий 18.02.2015 р. Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки (згідно Статуту, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Біржової ради).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:

2010 – 2011 рр. – начальник медичної служби ДСВГРС МНС, Головне управління МНС України в м. Києві;

2012 – 2013 рр. – головний лікар ТОВ “БЛХЦ”, “Діамед-Лайт”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.