НовиниНовини Товарної біржіНовини Фондової біржі

Приватне акціонерне товариство “Українська міжбанківська валютна біржа”
(надалі Товариство), місцезнаходження якого: 04070, місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2016 року об 17:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, II поверх, зала засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення з 16:00 години до 16:50 години. Для участі у чергових Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера – довіреність на участь у чергових Загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу представника.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів – на 24 годину 25 лютого 2016 року.

 

Порядок денний:

  1. Про обрання секретаря та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»;
  2. Про затвердження звіту Біржової Ради ПрАТ «УМВБ» за 2015 рік;
  3. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік;
  4. Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік та порядку розподілу прибутку ПрАТ «УМВБ»;
  5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2015 рік;
  6. Про Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

 

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10:00 години до 16:00 години (II поверх, кабінет 205). Телефон для довідок: (044) 461-54-26.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показникаПеріод
звітнийпопередній
Усього активів122833123042
Основні засоби9051593297
Довгострокові фінансові інвестиції74797479
Запаси5246
Сумарна дебіторська заборгованість2034714650
Грошові кошти та їх еквіваленти14384713
Нерозподілений прибуток(3562)(6811)
Власний капітал103557102631
Статутний капітал3600036000
Довгострокові зобов’язання1488615321
Поточні зобов’язання42555022
Чистий прибуток (збиток)491(1370)
Середньорічна кількість акцій (шт.)360000360000
Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)2723

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова Правління                                                                                                            А.І. Гулей